INTRODUCTION
     

รู้จักเรา เพื่อให้คุณบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ง่ายกว่าเดิม ด้วยการบริการที่เหนือชั้นจากเรา


บริษัท เซ็นเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

CENTRE PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD.

      เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพย์สิน (Property Management) มาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดที่พักอาศัย และหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีแนวความคิดในรูปแบบการบริหารที่นำประสบการณ์และบริหารตามต้นทุนของแต่ละกลุ่มลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้าที่มุ่งหวังให้บริษัทฯ บริหารตรงตามความต้องการมากที่สุด  
        ทั้งในส่วนของการดูแลทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้สามารถใช้งานและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดค่าไฟฟ้า เพื่อเกิดประโยชน์หรือให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่นิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เจ้าของร่วม/สมาชิก ตลอดไป
      ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่น กับความสามารถในการให้บริการที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถครวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีคุณธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ใหกับโครงการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างสูงสุด  


 

 


     “เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าเรา CENTRE PROPERTY MANAGEMENT จะเป็นผู้รับภาระอันสำคัญของท่านมาดูแลทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรของเราเอง”

Centre Property Management เป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์
การบริหาร การจัดการทรัพย์สิน ใช้เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร องค์กร ที่ดีที่สุดของประเทศ

 

Mission

  1. สร้าง/พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด
  2. บริหารทางวิชาการ แนะนำให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
  3. จัดระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานและสอดคล้องกับชุมชน
  4. เสริมสร้างมีส่วนร่วมทุกฝ่าย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  5. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

      GOAL WITH QUALITY
     

เป้าหมาย เรามุ่งในการให้บริการและการดูแลที่ยอดเยี่ยม


การตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

      ปัจจุบัน การให้บริการจัดการอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูลทางทรัพย์สิน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งเรื่องความสะดวกสบาย ความสะอาดและความปลอดภัยแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่ากำลังได้รับความสนใจและความต้องการอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

      CENTRE PROPERTY MANAGEMENT จึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการกับทีมงานที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ด้านกายภาพตามหลักที่ถูกต้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลต่อกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ