เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพย์สิน (Property Management) มาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดที่พักอาศัย และหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีแนวความคิดในรูปแบบการบริหารตามต้นทุนของแต่ละกลุ่มลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้าที่มุ่งหวังให้บริษัทฯ บริหารตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งในส่วนของการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

  • บริการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการที่ปรึกษาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการจัดทำกฏระเบียบ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการบริหารโครงการหลังการขาย                                                     

  • บริการจัดการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม/สมาชิก นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 

  • บริการจัดการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร  

  • บริการวางระบบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

  • บริการที่ปรึกษาระบบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

   
 
  
 
095-756-2244
   SUPONG65@YAHOO.COM